top of page

Investiment ta’ iktar minn €3.5 miljuni għal progetti ta’ ricerka fil-qasam tal-mard infettiv

Updated: Jan 29, 2022


 

B’reazzjoni għall-pandemija globali tal-COVID-19, numru ta’ xhur ilu twaqqaf Fond gdid bl-

isem ta’ Covid-19 R&D Fund (Fond Covid-19 għar-Riċerka u l-Iżvilupp) bil-għan li grazzi

għar-riċerka għaqlija mir-riċerkaturi lokali, jinħolqu soluzzjonijiet ġodda f’dik li hija

prevenzjoni, kontroll u trażżin għal mard infettiv; kemm dak attwali u anke dak li jista’ jkun

hawn fil-futur.


Il-fond ġie maħluq b’sinerġija bejn il-Kunsill Malti ghax-Xjenza u t-Teknologija (MCST) u l-

Malta Enterprise. Dan kien l-ewwel fond tax-xorta tiegħu fl-Unjoni Ewropea u ta

opportunita’ stupenda lir-riċerkaturi tagħna li jdawru sfida f’opportunità ġdida.

F’mument li qed ngħixu bħalissa, Malta ukoll se tkun qed tagħti s-sehem tagħha biex

tiġġieled b’kull mezz kemm din il-pandemija, kif ukoll tħabbrek biex tkun ippreparata fuq

livell globali għal dawk l-isfidi li jistgħu jkunu ppreżentati fil-futur. Dan anke meta rridu

nżommu f’moħħna d-diversi varjanti li smajna dwarhom dawn l-aħħar jiem b’rabta mal-

Covid-19 u li komplew joħolqu iżjed sfidi u li dan il-fatt juri, li r-riċerka trid tkun kontinwa u

prijorità.

 

Il-Fond tal-R&D Covid-19 attira mas-36 applikazzjoni kemm minn entitajiet pubbliċi kif

ukoll privati f’taħlita ta’ konsorzja u applikanti individwali. Il-valur tal-finanzjament tal-

applikazzjonijiet qabeż it-€18.5 miljun li juri b’mod ċar l-interess li hemm għal skemi ta’

riċerka.

L-applikazzjonijet kienu varji, inklużi prodotti mediċi, bijoloġija molekulari u ġbir ta’ data.

B’kollox ingħażlu erba’ proġetti ta’ riċerka minn tim ta’ eżaminaturi wara proċess miftuħ

għall-valur komplessiv ta’ €3.54 miljun. Din hi l-ewwel darba li qatt ġew investiti dan l-

ammont kbir ta’ fondi għal proġetti ta’ riċerka.

Din il-ġimgħa l-Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara

l-Covid-19 Dr Owen Bonnici u l-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli

Dr Miriam Dalli għamlu konferenza fis-sit tal-MCST f’Bighi. F’din il-konferenza stampa iż-

żewġ Ministri taw dettalji dwar dawn l-erba’ proġetti ta’ riċerka li ġew magħżula.

L-erba’ proġetti li ngħataw il-fondi ivarjaw f’dik li hija riċerka importanti. L-ewwel wieħed

bl-isem ta’ ‘CoV-Plex’ mmexxi mill-Professur Godfrey Grech għandu l-għan li jiżviluppa

analiżi multiplex biex jiddetermina r-razez tas-SARS-COV-2 u traskritti speċifiċi li

jipproduċu antikorpi.

 

Imbagħad hemm il-proġett ‘TargetID’ li l-għan tiegħu huwa li jipprovdi miri ġodda tad-droga

għal mard infettiv. Dan hu proġett taħt id-direzzjoni ta’ Dr. Stephanie Bezzina Wettinger.

 

Proġett ieħor li huwa ffukat fuq l-iżvilupp mgħaġġel ta’ approċċ terapewtiku innovattiv

kontra s-SARS-CoV-2 iġib l-isem ta’ ‘ACE’ u dan qed jitmexxa mill-id abbli ta’ Dr. Ruben

Cauchi.

 


Fl-aħħar u mhux l-inqas, ingħataw fondi wkoll għall-proġett ‘SANITAS’ li jippjana li juża

soluzzjonijiet attivati mill-plażma biex tipprevjeni l-infezzjonijiet. Dan hu mmexxi mill-

Professur Vasilis Valdramidis.

 

 

“Dan huwa x-xogħol li qed nagħmlu bħala Gvern wieħed magħqud għall-ħolqien ta' eko-

sistema robusta ta' innovazzjoni f'pajjiżna”, tenna l-Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-

Koordinazzjoni tal-Istrateġija Wara COVID-19 Dr. Owen Bonnici f’kumment lill-midja

virtwalment fejn faħħar din il-kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet li wasslet għal dan

il-fond ġdid li huwa wiesa’ ħafna u ta’ tant importanza.

 

“Il-finanzjament lejn ir-riċerka huwa bla preċedent u jittratta aspett kruċjali li jaffettwa l-ħajja

u l-benesseri tan-nies għaliex aħna jimpurtana mill-umanità”, tenna l-Ministru Dr. Owen

Bonnici. Spjega kif permezz ta’ dan il-fond, qed isir investiment qawwi fit-talent tar-

riċerkaturi lokali li aktar minn hekk, dan kollu jkompli jixhed kemm ix-xjenza u r-riċerka

huma kruċjali għal futur aħjar.

“Wieħed jista’ jara li meta entitajiet kbar f’pajjiżna bħall-MCST u Malta Enterprise

jikkollaboraw flimkien, il-prodott finali jkun aktar effettiv u jkomplu jsaħħu l-bażi tar-riċerka

għall-benefiċċju komuni,” sostna Dr Bonnici.

Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli, Miriam Dalli qalet li

b’riżultat ta’ dan l-investiment se twassal għal għajnuna diretta lill-pazjenti u ssaħħah il-

ġlieda kontra l-mard infettiv.

 

“L-impenn tagħna huwa li nkomplu nsaħħu r-riċerka u l-innovazzjoni f’pajjiżna għax teżisti

opportunita b’potenzjal enormi. L-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp joffri opportunita

ekonomika ġdida li se nkomplu naħdmu fuqha. Joffri wkoll proġetti b’impatt pożittiv fuq il-

bniedem, biex bħall-qasam tas-saħħa jwassal għall-soluzzjonijiet li huma ta’ benefiċċju għall-

pazjenti,” qalet Dr Dalli. “L-investiment kontwinwu fir-riċerka u l-iżvilupp fl-oqsma

differenti jwassluna għall-opportunitajiet ġodda u għalhekk il-Malta Enterprise hija

kommessa li tibqa’ tassisti proġetti innovattivi fil-qasam imprenditorjali.”

 

Dan il-ġurnal jemmen li permezz tar-riċerka tinħoloq ukoll sostenibbilità fis-soċjetà tagħna u

huwa għalhekk, li r-riċerka innovattiva trid tkompli tkun fuq quddiem tal-aġenda tal-pajjiż.

Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt

Farrugia u ċ-chairman tal-MCST, Dr Jeffrey Pullicino Orlando.

 

Dr Pullicino Orlando qal li “is-sena l-oħra l-Kunsill ħa f’idejh din l-inizjattiva ġdida. Hekk

kif kellna l-ewwel żviluppi tal-pandemija, deher b’mod ċar li l-isfidi u d-diffikultajiet

nazzjonali u globali li feġġew, setgħu jingħelbu biss permezz tar-riċerka. Sibna ruħna

f’sitwazzjoni bla preċedent, u waqt diskussjonijiet mal-Malta Enterprise, ħassejna l-ħtieġa li

noħolqu dan il- programm ta’ fondi. Il-fond tal-COVID-19 R&D hu speċifikament immirat

biex jixpruna  investiment għal soluzzjonijiet li jistgħu jgħinu fil-prevenzjoni kif ukoll fil-

kontroll ta’ mard infettiv.”

 

Żied jgħid li  “kollaborazzoni bħal din hija eżempju ta’ kif entitajiet governattivi jistgħu

jingħaqdu sabiex titnaqqas il-frammentazzjoni. B’hekk l-isforzi  jkunu aktar effettivi u

mmirati li jsaħħu l-importanza tar-riċerka bħala waħda mill-prijoritajiet tal-pajjiż.”


Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia qal: “Qed ngħarfu li ix-xenarju post-

Covid, irid ikompli jiffoka fuq l-investiment fir-riċerka. Speċifikament ricerka li tindirizza

setturi li verament huma ta’ kontribut lejn is-sostenibbilita’ fis-soċjeta’ tagħna.  Nistiednu lir-

ricerkaturi tagħna biex iħarsu lejn aspetti ta’ kundizzjonijiet mediċi komuni f’ pajjiżna. Tajjeb

li nkomplu nanalizzaw it-tibdil fil klima, u iktar u iktar importanti għalina l-Maltin l-impatt li

qed jeperjenza l-baħar u l-ekosistema tiegħu.

 

“Riċerka fuq kif nippjanaw l-iżvilupp urban, u s-sigurta’ tal-ikel, għaliex nafu kemm

niddependu fuq dawn il-fatturi. Ricerka li toħodna ’l quddiem għal-irkupru ekonomiku u

sostennibli, imma wkoll li ssaħħaħ l-kwalita tal-ħajja tagħna.”

Il-proġetti jinsabu fil-fażi bikrija tar-riċerka u huma mistennija li jitlestew fi żmien 12 u 18-il

xahar.

Comments


bottom of page