top of page

Il-Pilastri għall-Edukazzjoni

Il-qasam edukattiv huwa wieħed mill-pilastri ewlenin ta’ kull soċjetà. L-edukazzjoni hija l-bażi

sana ta’ ħajjitna. L-Edukazzjoni tgħin biex persuna tiżviluppa bis-sħiħ il-potenzjali tagħha u

għalhekk tibni lill-persuna biex tkun kapaċi taffaċċja l-ħajja fid-diversi aspetti tagħha. L-

Edukazzjoni hija essenzjalment vjaġġ eċitanti, interessanti u nformattiv fil-ħajja tagħna.  L-

Edukazzjoni titkellem dwar il-futur, fejn irridu mmorru bħala pajjiż.
 

Fl-aħħar snin f’pajjiżna f’dan is-settur rajna żviluppi kbar u wkoll sar ġid kbir. Saru diversi riformi li ħallew impatt fuq dan is-settur. Mhux biss riformi diretti fis-settur, imma wkoll riformi li

għenu bil-kbir biex il-qasam edukattiv ikollu qabża fil-kwalità. Sar ħafna, imma għad hemm ukoll ħafna xi jsir biex inkompu ntejbu u nsaħħu. L-istess jista' jingħad dwar is-settur tax-xogħol.

 

Nażżarda ngħid li l-introduzzjoni taċ-childcare b’xejn li l-Gvern daħħal f’April tal-2014, kienet

miżura waħda b'saħħitha li l-iktar għamlet differenza fil-ħajja tan-nies. Sistema li kienet

imwiegħda fil-manifest elettorali li l-għan tagħha huwa li l-gvern jipprovdi servizzi ta’ ħarsien

tat-tfal b’xejn lil ġenituri jew persuni li jkollhom il-kustodja tat-tfal li jkunu qed jaħdmu jew

jistudjaw. Dan għen biex nisa jerġgħu jidħlu fil-qasam tax-xogħol tagħhom, jew ukoll biex

ikomplu l-karriera tagħhom.

 

Is-sistema skolastika ġiet imġedda billi tneħħew l-eżamijiet ta’ nofs is-sena u minflok rajna d-

dħul ta’ learning outcomes u assessjar matul is-sena. Tajjeb li jingħad li bit-tneħħija tal-eżamijiet ta’ nofs is-sena l-għadd ta’ sigħat ta’ tagħlim żdiedu b’medja ta’ ħamsin siegħa għal kull student u studenta. Fuq dan il-punt irrid ngħid li jien konxju ħafna minn dak li qed jgħidu l-għalliema biex ikun hemm iktar titjib u qed nimpenja ruħi li dak li qed jgħidulna l-għalliema fuq il-learning outcomes u l-assessjar matul is-sena nagħti kasu bis-serjetà.

 

Tneħħew il-ħlasijiet biex student joqgħod għall-eżami tas-SEC u l-MATSEC – allura dawn l-

eżamijiet huma b’xejn. Titjib ieħor rajnieħ fit-trasport tal-iskejjel li permezz ta’ rifoma issa t-

trasport huwa wkoll b’xejn għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u l-iskejjel Indipendenti.

Żewġ miżuri li għenu biex jitnaqqas il-piż finanzjarju minn fuq il-familji u għalhekk, tjiebet il-ħajja tagħhom.

 

Kien hemm l-introduzzjoni ta’ suġġetti vokazzjonali u applikati fl-iskejjel kollha tal-Istat bi

flessibbilità favur l-istudent fejn tidħol l-għażla li ma ssibhiex f'pajjiżi ożrajn fl-Ewropa. Infetħu

għexieren ta' workshops ġodda, sar investiment f’laboratorji, infetħu childcare centres u skejjel ġodda.

 

Tajjeb li wieħed isemmi wkoll li tjiebu l-kundizzjonijiet tal-gradi tal-għalliema li kienu tħallew

lura mmens matul is-snin u ngħatat spinta lill-Università, inkluz fl-infrastruttura tagħha, u sar l-

istess fl-MCAST, fejn qed isir xogħol kbir.

 


Sar ħafna tajjeb. L-impenn tiegħi fil-qasam edukattiv huwa li nkompli nibni fuq it-tajjeb li sar u

fejn hemm x'jissewwa, insewwuh biex naċċertaw irwieħna li ħadd ma jaqa' 'l barra mis-sistema

edukattiva. Se nara li jissokta x-xogħol fuq l-iskejjel, nibqgħu għaddejjin bil-bini ta' childcare

centres, skejjel u faċilitajiet oħra. Se nara li l-ħidma tal-għalliema tkompli titjieb u l-professjoni

ta' għalliem tkun iktar stmata u rispettata. Se nara li s-sigurtà fl-iskejjel tkompli tissaħħaħ.

 

Bħal kollox fil-ħajja naf li m'huwiex kollox ward u zgħar u naf li jkun hemm min qed ihoss li

m'huwiex parteċipi f'dan is-suċċess. Imma kif għidt, l-impenn tiegħi huwa li nara lil dan is-settur

jikber u jissaħħaħ, għall-ġid ta’ dawk kollha li huma nvoluti – fuq quddiemnett l-istudent u l-

professjonist.

 

Waħda mill-prijoritajiet tiegħi se tkun li nisma’. U se nkun umli biżżejjed li nieħu pariri għal

darba, darbtejn, tlieta fuq dan is-settur. U rrid nagħti kuraġġ biex inkomplu mexjin 'il quddiem.

 

Lil dawk l-għalliema li qed ibagħtu biex ikomplu jsibu l-motivazzjoni ħalli jkomplu jgħallmu għax jemmnu li t-tekniċi mhux qed ikunu sensittivi għall-ħtigijiet tagħhom, jien irrid nismagħhom u ngħinhom fil-ħidma tagħhom. Lil dawk l-istudenti Ii m'humiex iħossu li s-suġġetti li qed jitgħallmu huma ta' importanza għalihom, jien irrid inkun hemm għalihom. Lil dawk il-ġenituri li qed jinkwetaw fuq il-vjaġġ edukattiv ta' wliedhom, jien irrid nghinhom.

+++

 

Anki fl-ewwel jiem tiegħi f’dan il-Ministeru, bdejt mall-ewwel bil-ħidma tiegħi biex nindirizza

dawk li qed nara li huma l-prijortajiet f’dan is-settur. Huma erba’ kmandamenti – ħa nsejħilhom

hekk – kmandamenti li se jmexxuni f’din il-ħidma.

 

Ħidma biex nara li iktar tfal u zgħażagħ imorru aħjar fl-iskola.  Fejn hemm nuqqasijiet fis-

sistema, dawn iridu jissewwew.  Fejn hemm studenti tajbin, irridu nkomplu nħeġġuhom biex

jirnexxu iktar u iktar;

 

Ħidma biex dawk it-tfal u zgħażagħ li soċjalment jaffaċjaw sfidi kbar, jingħataw is-sapport kollu

meħtieġ biex jibqgħu fis-sistema edukattiva, jitħarrġu u jkunu mħejjin biex jirnexxu fid-dinja tax-xogħol. Għalhekk aħna Partit Soċjal-Demokratiku wara kollox. Dawk li jaqbdu u jitilqu mill-iskola ta' sittax-il sena jridu jkomplu jonqsu;

 

Ħidma biex nara li l-poplu kollu jibqa' jitgħallem, jitħarreġ u jipparteċipa fit-tagħlim li jingħata,

anke f'età avvanzata;

 

Ħidma biex l-istadju ta' edukazzjoni terzjarjarja jew avvanzata – jkompli jagħmel isem ghalih bħala pajjiż.

 

+++

 

 Bdejt inżur l-ewwel skejjel bħala Ministru għall-Edukazzjoni. Għamilt żjara l-FEE Fest,

avveniment fuq tlett ijiem organizzat minn Nature Trust fil-Hub għall-Edukazzjoni għall-Iżvilupp

Sostenibbli – fiera li hija organizzata bħala parti mill-programm EkoSkola u li saret fil-Kulleġġ San Ġorġ Preca, l-Ħamrun.

 

Għamilt ukoll żjara fl-iskola Primarja taż-Żurrieq – Kulleġġ San Benedettu flimkien mal-

Eccellenza Taghha Marie Louise Coleiro Preca. Hawnhekk ħadt gost bil-qiegħda mat-tfal fil-

klassi, nieħu sehem magħhom u naqralhom f’sessjoni tal-qari f’attività msejħa qaritona. Din

kienet okkażjoni marbuta mall-Jum Internazzjonali għall-Edukazzjoni. ll-qari huwa deċiżament

aspett importanti biex wieħed isaħħaħ il-proċess edukattiv tiegħu u għalhekk l-impenn tagħna

inkomplu nsaħħu s-settur edukattiv għall-benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet futuri.

Bħala Gvern, aħna rridu niżguraw li nagħtu l-aħjar opportunitajiet possibbli għall-istudenti

tagħna. Il-qaritona nazzjonali hija inizjattiva mill-aqwa li tkattar imħabba lejn il-qari fost l-

istudenti, speċjalment minħabba li hija mod mill-aħjar biex isaħħu l-għarfien u l-vokabolarju

tagħhom u jżidu aktar il-konċentrazzjoni, filwaqt li nsaħħu l-esperjenza edukattiva tagħhom

permezz ta’ forom differenti ta’ letteratura.

+++ 

Laqgħa li kelli mal-Union tal-Għalliema (MUT) il-bierah t'lura ħalliet ħafna frott. Ix-xorti riedet li

saret ukoll fl-istess ġurnata li fiha mmarkajna l-Jum Dinji favur l-Edukazzjoni.


Fil-Kumitat tal-MUT, immexxi mill-President ħabrieki Marco Bonnici, rajt ħafna imħabba lejn

dan is-settur. M'għandi ebda dubju li kemm il-Gvern u kemm l-MUT jinsabu fl-istess direzzjoni fejn jidħol is-suċċess li rridu li ngħaddu minnu f'dan is-settur. Naturalment se jkollna taħditiet

dwar il-kif, imma t-taħdiet se jsiru dejjem fi spirtu ta'kordjalità, rispett u koperazzjoni.


Ġenwinament nemmen li l-aqwa żmien għal pajjizna fis-settur edukattiv se nidħlu fih fix-xhur u

snin li ġejjin. Irridu li pajjiżna jagħmel isem għalih f'dan il-kamp u li isem pajjiżna jkun assoċjat

ma' suċċess fil-kamp edukattiv.

Comments


bottom of page